Under udarbejdelse

Slægtsbogen går tilbage til Gabriel Milan. Tidligere Guvernør på Dansk Vestindiske Øer og senere som Struense, -henrettet på Nytorv i København. Kongen benåede dog Milan, så han i stedet for at få hugget en hånd af og lagt på jul og stejle blev henrette ved halshugning.

Slægtsbogen redigeres og vedligeholdes af Bent Madsen. Har du oplysninger vedrørende slægten, kontakt

venligst forfatteren :Mail_box.gif (2676 bytes) 

Bøn til Kongen om at faa en Fændriksplads.

(uddrag fra bogen GABRIEL MILAN af H. C. TERSLIN, 1926)

 

Deres Majestæt!

Om end den stærkeste Tålmodighed svækkes med Alderen, saa meget mere som man lider er uskyldigt, saa har hverken min hele Elendighed eller alle mine Ulykker eller den ynkværdigste Tilstand, hvori jeg befinder mig med min Kone og mine stakkels 13 børn, været i Stand til at svække min udholdenhed.. Men nu ser jeg, at nogle i deres ondskab ikke kan taale den troskab, med hvilken jeg altid underdanigst har virket i Deres Majestæts og hele det kongelige Hus's Tjeneste; de benytter sig af min ulykke,da jeg ikke har den Naade som de personligt at kunne tale med Deres Majestæt, og da jeg som fremmed har mistet de fleste af mine Venner ved dette Hof, har jeg ingen, som protegerer mig (hvad der er almindeligt for Folk, som man ser prisgivet af deres Herrer som jeg); de kan ikke se, at jeg paa nogen Maade havde gjort min pligt; de søger og opdigter, for at skade mig, Bagateller, som ikke desmindre skader min anseelse og min Ære, for hvilken jeg vilde miste 1000 Liv, om jeg havde dem. Dette bringer mig til den yderste Fortvivlelse og tvinger mig til at lade Deres Majestæt det vide. Jeg har nemlig en Søn paa 25 Aar ved navn Ferdinand Milan, som hverken mangler Mod,langt mindre militær kundskab; Han har som frivillig gjort nogle Felttog i Holland og har lært Befæstningskunst og Vaabenlære (Fyrværkeri) i henved 2 Aar af Oberstløjtnant Kregel; desuden har han gjort Tjeneste i Sverrige, uden mit Vidende, som Løjtnant i et Dragonkompagni i Oberst Schutz's Regiment. Hr. Feltmarskal Løjtnat Wedet har underrettet mig derom og samtidigt sagt mig, at jeg skulde faa min nævnte Søn til at forlade den svenske Tjeneste, og at han ville give ham den første ledige Plads i sit Regiment. Jeg har straks tvunget min Søn til at tilbagegive sit (Officers-) Patent til nævnte Oberst Schultz.....og lade sig antage i Deres Majestæts Tjeneste. To Aar herefter har hans Højhed ExellencenHr. Gyldenløve haft den Godhed at give min Søn Ordre til at rejse til Norge for at overtage den første ledige Fane. I otte måneder har han været i Deres Majestæts Tjeneste i Scheen, i Oberst i Arnolds Kompagni som Reservefændrik med Underofficersgage. Da der endelig blev en Fændrikplads ledig i Majorens Kompagni i Oberst Edekings Regiment, saa gav Hans Højhed Excellensen skriftlig Ordre, egenhændigt underskrivet til Generalauditør Lemfort til at lade udfærdige Bestalling for nævnte stilling til min Søn. Men i Stedet for at gøre dette har denne Lemfort tilbagesendt Ordren til Hs. Højh. Exc., idet han sagde, at Hr. Krigssekretær og Krigsraad Harbo havde sagt ham, at Deres Majestæt ikke vilde give sit Samtykke dertil, idet Deres Majestæt skulle have spurgt, om der var Mangel paa Folk at give denne Stilling til? Om det var nødvendigt at give den til en Jøde? Deres Majestæt! Jeg kan ikke faa mig selv til at tro, at saadanne Ord er udgaaet af Munden paa en Konge saa stor og retfærdig som Deres Majestæt, da min Søn er saa god en Kristen som nogen i Verden, og jeg ikke blot en født Kristen, men af et Blod saa purt, rent og ædelt, saa at ingen anden Familie i Spanien (uden for det Kgl. Hus) kan sige at være bedre end jeg, hvad jeg er parat til at forsvare til den sidste Draabe Blod i mine Aarer, og hvad jer tilbyder at bevise og godtgøre, hvis det skulle behage Deres Majestæt at befale mig det, saavelsom underdanigst at røbe de lovlige Grunde, som hidtil har tvunget mig til at skjule mit sande Navn og min Familie. Forøvrigt er min Søn i Deres Majestæts Tjeneste og er i Stand til vedblivende at være det; Hs. Højhed Excell. har valgt ham til den ledige Fændrikpost i Majorens Komp. i Oberst Edekings Regiment; jeg beder derfor underdanigst Deres Majestæt, at det maa behage Dem at vise mig den Naade at befale Hr.Harbo, at han ufortøvet udfærdiger Bestalling for min Søn, Ferdinand Milan, i Overenssstemmelse med Hs. Højhed Exell.s Ordre. Forventende denne Naade af Deres Majestæts kongelige Retfærdighed og Godhed forbliver jeg bestandig til min sidste Stund med usvigelig Respekt, Underdanighed og nidkærhed Deres   Majestæts underdanigste, lydigste, mest hengivne Tjener Don Franco de Tebary Cordova, nu paa Grund af min Ulykke.

København den 23. Marts 1683

G. Milan