Carl Friderich MilanAnna Marie KeslerJens Ibsen MørkElsebeth Sørensdatter

Gabriel Ferdinand MilanAne Marie Jensdatter Mørk

Ulrich Christian Milan

f a m i l y
Children with:
Cathrine Marie Dyring

Siblings:
Anna Friderica Milan
Anna Friderica Milan
Regine Milan
Christiana Ulrica Milan
Caroline Milan
Christiana Ulrica Milan
Kirstine Marie Milan
Elisabeth Milan
Carl Friderich Milan
Christiana Ulrica Milan
Anne Catrine Milan
Anne Marie Milan
Henrich Johansen Appel
Elsebeth Johansdatter Appel

Children:
Anna Friderica Milan
Friderica Carolina Milan
Lovise Ulricha Milan
Anne Kierstine Milan
Inger Marie Milan
Ulrich Christian Milan
 • Born: SEP 1743, København
 • Married 28 AUG 1773, Søborg, Holbo, Frederiksborg, to Cathrine Marie Dyring
 • Died: APR 1783, Helsingør Alm. Hospital

  pict740.jpg [165x120]
  Giøre alle vitterligt at eftersom forrige Borgemester Os elskelige Gabriel Ferdinand Milan af Vor Kiøbstad Helsingøer j Vort Land Sielland for Os allerunderdanigst haver andraget, at da hans Søn af første Egteskab naunlig Christian Ulrich Milan, 28 Aar gammel, fra sin Ungdom skal have haft Mangel paa Legems Førlighed og tillige ikkuns være af maadelig Skiønsomhed og Begreb, har hand til denne Tiid ikke kundet bestemme ham til noget vist, skiøndt hand skal have anvendt betydelige Bekostninger paa ham for at lære det, hvorved hand kunde faae Indsigt i een og anden Videnskab. Men som hand nu, Supplicanten og hands Hustru aldeles uafvidende, er taget ud af deres Huus. og derpaa strax har forlangt hands mødrene Arv. som skat være 3300 Rdl., befrygter hand at samme hands Arvemidler ved egennyttige Raadgivere skal blive forødet og hensvinde og anseer altsaa ikke tienlig for ham at blive hans Arvecapital raadig eller over samme at disponere uden under Curators Tilsyn. Thi have Vi, efter fornevnte Gabriel Ferdinand Milans derhos allerunderdanigst giorte AnsØgning og Begiering, samt den af Os elskelig Hr. Eggert Christoph von Knuth etc. derpaa givne Erklæring, allernaadigst bevilget og anordnet, saa og hermed bevilge og anordne, at fornevnte hans SØn Christian Ulrich Milan herefter ikke maae være sine Arvemidler raadig, uden under Supplikantens Tilsyn som Curator. Dog skal denne Bevilling paa behØrige Stæder til alle vedkommendes Efterretning bekiendtgØres. Forbydendes etc.
  Christiansbvrg Slot. den 1. November 1771.

  ad mandatum.

     H.C. Terslin (Milanbogen)


  Kirkebøger:
  Hellig Geist, København.
  Bog 6 7 DØBTE År 1743
  Folio 58 D.4 Oktober Gabriel-Ferdinand Milan Hoforgylder og
  Christian Anne Marie. Søn kaldet Christian Ulrich
  Ulrich Test.: Frue Christian Lantz, Egtveds, Frøken von Osten
  Cancelliraad Banner, Cammer-Raad Borzman
  Assessor Lassen.
  VIELSE
  efter Lengnicks:Gilleleje, Søborg sogn (kirkebog er gået tabt)
  1773 Milan Ulric Christian 28 8
  Jfr.Cathrine Marie Dyhring
  af Helsingør.
  Sct Olai, Helsingør.
  Bog 179 16 DØDE
  Folio 199 April Maanet 1783
  Onsdag d.16 Apr Hr Ulrich Christian Milan Købmand 39u Aar gl
  begravet paa Store Urtegaard med fuld Ceremonie;
  det er kun i Dag 8de Dage, Onsdag d. 9de April, fulgte
  han selv sin liden yngste Datter til Jorden, og i
  Dag kom selv i Jorden, her maae mand sige:
  Hvo veed, hvor snart mig er min Ende etc. 4Rd 2Markse Milanbogen.

  Kirkebøger:
  Hellig Geist, København.
  Bog 6 7 DØBTE År 1743
  Folio 58 D.4 Oktober Gabriel-Ferdinand Milan Hoforgylder og
  Christian Anne Marie. Søn kaldet Christian Ulrich
  Ulrich Test.: Frue Christian Lantz, Egtveds, Frøken von Osten
  Cancelliraad Banner, Cammer-Raad Borzman
  Assessor Lassen.

  VIELSE
  efter Lengnicks:Gilleleje, Søborg sogn (kirkebog er gået tabt)
  1773 Milan Ulric Christian 28 8
  Jfr.Cathrine Marie Dyhring
  af Helsingør.

  Sct Olai, Helsingør.
  Bog 179 16 DØDE
  Folio 199 April Maanet 1783
  Onsdag d.16 Apr Hr Ulrich Christian Milan Købmand 39u Aar gl
  begravet paa Store Urtegaard med fuld Ceremonie;
  det er kun i Dag 8de Dage, Onsdag d. 9de April, fulgte
  han selv sin liden yngste Datter til Jorden, og i
  Dag kom selv i Jorden, her maae mand sige:
  Hvo veed, hvor snart mig er min Ende etc. 4Rd 2Mark

  Bent Madsen


 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924